Gebruikersvoorwaarden

www.livenation.nl (“de Website”) wordt beheerd door Live Nation (Music) UK Ltd. De Website wordt aangeboden vanuit Nederland door de besloten vennootschap Mojo Concerts BV (“onze” en “wij”).  Wij zijn een in Nederland gevestigd bedrijf, geregistreerd bij de Kamer van de Koophandel onder nummer 27223030.  We zijn gevestigd op Noordeinde 19-21 in, (2661 KE) Delft en ons BTW nummer is NL 0069.00288.B01. Ons bezoekadres is Noordeinde 19-21 te Delft. Per e-mail kun je ons bereiken op privacy@livenation.nl.

Hieronder volgen de voorwaarden (de “gebruikersvoorwaarden”) voor het gebruik door eindgebruikers van onze Website. Door onze Website te bezoeken, ga je akkoord met de gebruikersvoorwaarden. De Website is bedoeld voor inwoners van Nederland die 18 jaar en ouder zijn. Als je niet in Nederland woont, nog geen 18 bent of niet akkoord gaat met deze gebruikersvoorwaarden, heb je geen toegang tot deze Website en hebben wij het recht jouw toegang tot de Website te beperken of onmogelijk te maken.

Op de verkoop van onze toegangsbewijzen en (de toegang tot) onze evenementen zijn onze Algemene Voorwaarden Toegangsbewijzen van toepassing, Die voorwaarden vind je hier.

Als je vragen hebt, kun je een mailtje sturen naar: privacy@livenation.nl.


1 JOUW PLICHTEN

1.1 Je mag:

(a) Deze Website (of enig deel daarvan) niet gebruiken voor illegale doeleinden en dient bij het gebruik daarvan alle van toepassing zijnde regelgeving in acht te nemen;

(b) door middel van deze Website (i) geen computervirussen, macrovirussen, trojan horses, worms of iets anders dat is bedoeld om het normale functioneren van een computer te verstoren of onderbreken uploaden of doorgeven, of (ii) materiaal uploaden of doorgeven dat lasterlijk of beledigend is, of obsceen of bedreigend of voor iemand ergernis, overlast of onnodige angst kan opleveren;

(c) de Website niet gebruiken op een manier waardoor (i) de Website wordt onderbroken, beschadigd, minder effectief wordt of de effectiviteit of functionaliteit van de Website op enige andere manier wordt aangetast of (ii) de rechten van mensen of bedrijven (waaronder mede begrepen maar niet beperkt tot de intellectuele eigendomsrechten, geheimhoudingsrechten of privacy) worden aangetast of geschonden;

(d) geen hypertext link naar enig deel van de Website creëren of openbaar maken of proberen zonder toestemming toegang te krijgen tot enig deel of onderdeel van de Website;

(e) niet enig deel van de Website kopiëren of distribueren via welk medium dan ook zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming; en

(f) niet enig deel van de Website wijzigen of aanpassen anders dan nodig om de Website voor het eigenlijke doel te gebruiken.

1.2 Je gaat ermee akkoord dat in het geval dat je een recht, vordering of rechtsgrond hebt ten opzichte van een eindgebruiker van de Website ontstaan door het gebruik van de Website door die eindgebruiker, je dit recht of die vordering zelfstandig zult uitoefenen zonder onze hulp.

1.3 Je gebruikt de Website uitsluitend voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik.
 

2 ONZE RECHTEN

2.1 Wij behouden ons het recht voor:

(a) de Website (of enig deel daarvan) tijdelijk of voorgoed te wijzigen of in te trekken met of zonder vooraankondiging en je stemt er hierbij mee in dat wij ten opzichte van jou of derden niet aansprakelijk zijn voor het wijzigen of intrekken van de Website; en/of

(b) deze gebruikersvoorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. Wij zullen je middels de Website tijdig informeren over dergelijke wijzigingen. Je kan slechts na de wijzigingen van de Website gebruik maken indien je uitdrukkelijk met deze wijzigingen middels het aankruizen van het acceptatie aanvink hokje akkoord bent gegaan. Als je niet akkoord gaat met een wijziging van de gebruikersvoorwaarden, moet je onmiddellijk ophouden de Website te gebruiken; en/of

(c) alle met de Website verband houdende activiteiten en inhoud te controleren. We hebben het recht elke melding van misbruik van deze gebruikersvoorwaarden of klachten betreffende de Website te onderzoeken en actie te ondernemen indien nodig (waaronder mede begrepen maar niet beperkt tot het geven van waarschuwingen of het opschorten, beëindigen of stellen van voorwaarden aan je toegang tot de Website en/of het verwijderen van materiaal van de Website).

2.2 We zullen al het redelijke in het werk stellen om de Website te onderhouden. De Website zal van tijd tot tijd worden gewijzigd. Je hebt geen recht op vergoeding omdat je een gedeelte van de Website niet kunt gebruiken omdat de Website of een deel daarvan het om enige reden niet doet, is opgeschort of is ingetrokken.


3 JOUW PERSOONLIJKE GEGEVENS


We behandelen jouw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de privacyverklaring van Mojo Concerts - A Live Nation Company. Klik hier voor de privacyverklaring.
 

4 LINKS NAAR ANDERE WEBSITES

We kunnen links bieden naar andere Websites of bronnen. Je erkent hierbij en gaat ermee akkoord dat wij niet verantwoordelijk zijn voor de beschikbaarheid van externe sites of bronnen en direct noch indirect dergelijke externe sites of bronnen goedkeuren of verantwoordelijk of aansprakelijk zijn voor het privacybeleid of de inhoud (waaronder mede begrepen eventuele misleidende of lasterlijke inhoud) op die Websites, waaronder mede begrepen (zonder enige beperking) advertenties, producten of andere op die Websites of bronnen aangeboden materialen of diensten, of voor de door of in verband met het gebruik of het afgaan op de inhoud van of op die Websites of bronnen aangeboden producten of diensten ontstane of vermeend ontstane schade, verlies of overtreding.
 

5 ACCOUNTS

Je hebt een account nodig om toegang te krijgen tot sommige delen van de Website. Je mag nooit een account van een andere gebruiker gebruiken zonder hun voorafgaande toestemming. Als je een account opzet bij ons, moet de door jouw gegeven informatie juist en volledig zijn. Jij bent als enige verantwoordelijk voor wat er met jouw account wordt gedaan, dus we raden je aan om je wachtwoord geheim te houden. Je moet ons onmiddellijk waarschuwen als je merkt dat iemand zonder jouw toestemming gebruik maakt van je account.


6 BIJDRAGEN VAN GEBRUIKERS

6.1 We kunnen, nu of in de toekomst, het uploaden van teksten, video’s of andere materialen (hierna tezamen: “bijdrage”) naar de Website toestaan. Om dit goed te laten verlopen, hebben we onderstaande voorwaarden opgesteld. Door een bijdrage te uploaden via deze Website aanvaard je daarmee gebonden te zijn aan deze voorwaarden. Wij raden je daarom aan om deze voorwaarden zorgvuldig te lezen voordat je jouw bijdrage plaatst. Wij behouden ons het recht voor om deze voorwaarden aan te passen of aan te vullen, zonder de gebruikers daarvan in kennis te stellen. De meest actuele voorwaarden zullen te raadplegen zijn op de Website.

6.2 Door een bijdrage te uploaden via deze Website, erken je en stem je ermee in dat je aan ons:

(a) een kosteloze, onherroepelijke, onbezwaarde, wereldwijde, niet-exclusieve licentie verleent om:

- de bijdrage te gebruiken, te delen met anderen, te verveelvoudigen, te verspreiden en openbaar te maken in verband met onze diensten; en

- de bijdrage te gebruiken en te verveelvoudigen (en dat aan derden toe te staan) in welke media dan ook voor marketing- en/of promotiedoeleinden in verband met onze producten/diensten;

(b) het recht verleent om enige door jou ter beschikking gestelde bijdragen te wijzigen (redigeren) en te verwijderen van onze servers en van de Website, bedoeld of onbedoeld, om welke reden dan ook, zonder dat wij op welke wijze dan ook aansprakelijk wordt tegenover jou of een derde als gevolg van een dergelijke verwijdering.

6.3 Door een bijdrage te uploaden via deze Website, sta je ervoor in dat:

(a) de bijdrage die je ter beschikking stelt niet in strijd is met enige wet, of inbreuk maken op enige rechten van derden, waaronder rechten uit overeenkomst, intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrecht en merkenrecht), privacy rechten en evenmin anderszins onrechtmatig is jegens derden of ons, en dat er geen toestemming of licentie nodig is of vereist is van jou of enige derde partij voor het gebruik van de bijdrage op de Website;

(b) je niet beperkt bent door enige onbevoegdheid, beperking of verbod met betrekking tot je recht om te handelen in overeenstemming met deze gebruiksvoorwaarden en/of bestanden, gegevens en of materialen ter beschikking te stellen;

6.4 Je vrijwaart ons voor alle aanspraken van derden die gebaseerd zijn op de bewering dat de door jou geüploade bijdrage inbreuk maakt op enig geldend (intellectueel eigendoms)recht van derden of anderszins onrechtmatig zijn jegens derden. Alle door ons gemaakte kosten en geleden schade op enige wijze verband houdende met dergelijke aanspraken zullen door jou worden vergoed.

6.5 Je erkent en stemt ermee in dat de bijdrage die je ter beschikking stelt aan ons gebruikt kan worden door andere gebruikers van de Website. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor naleving van deze voorwaarden door andere gebruikers van de Website. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige handelingen van derden in strijd met deze voorwaarden of enige wetsbepaling of voor enig ander onrechtmatig handelen van derden ten aanzien van door jou geüploade bijdrage(n).

6.6 Hieronder volgt een (niet limitatieve) opsomming van bijdragen die je in ieder geval niet mag uploaden naar de Website. Het is overigens altijd ter uitsluitende beoordeling van ons of een bepaalde bijdrage wel of niet is toegestaan. Verboden is een bijdrage:

(a) die discriminerend of anderszins kwetsend is of genoemd mag worden;

(b) die naar onze mening in strijd is met de goede zeden of goede smaak, gewelddadig is of een link bevat naar pornografisch materiaal of pornografische websites, of pornografisch of erotisch materiaal bevat;

(c) waarmee inbreuk wordt gemaakt op intellectuele eigendomsrechten, privacyrechten of enige andere rechten van ons of derden worden geschonden;

(d) waarbij junk mail of spamming betrokken is;

(e) waarmee zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ons commerciële activiteiten zijn gemoeid, zoals advertenties, loterijen, wedstrijden, of pyramide spelen;

(f) die in strijd is met enige wet, regeling, verordening, andere toepasselijke regelgeving of deze voorwaarden.

6.7 Wij zullen klachten en kennisgevingen van inbreuken op rechten van derden onderzoeken en, indien mogelijk, daartegen stappen ondernemen. Indien je van mening bent dat er middels een bepaalde geüploade bijdrage inbreuk wordt gepleegd op jouw rechten, verzoeken we je om ons daarvan op de hoogte te stellen via privacy@livenation.nl.


7 TOEGANKELIJKHEID

We nemen onze verantwoordelijkheid om de inhoud van de Website en software toegankelijk te maken serieus. Wij streven ernaar de site toegankelijk te maken voor mindervaliden en om aan de geldende regelgeving voor toegang te voldoen. Veel mindervalide internetgebruikers vinden het moeilijk om Websites eenvoudig te gebruiken door de manier waarop ze zijn ontworpen. Wij zijn bezig onze Websites te herzien en het ontwerp daarvan aan te passen om ze zo toegankelijk mogelijk te maken en ze bruikbaar te maken door de door mindervaliden gebruikte adaptieve technologie zoals screenreaders.


8 BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID


8.1 Hoewel wij al het mogelijke in het werk stellen om de juistheid van alle door ons op de website opgenomen informatie te controleren, kunnen wij er niet voor instaan, direct of indirect, dat deze werkelijk juist is.

8.2 De Website wordt geleverd op een “as is” en “as available” basis ter informatie en uitsluitend voor jouw persoonlijke gebruik zonder enige verklaring of goedkeuring van onze kant. Tenzij apart vermeld in specifiek voor een product of dienst geldende voorwaarden, geven wij geen enkele garanties, uitdrukkelijk of impliciet, met betrekking tot de Website of door ons of namens ons op de Website aangeboden producten of diensten (zoals gratis softwaredownloads), waaronder mede begrepen maar niet beperkt tot stilzwijgende garanties betreffende voldoende kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, niet-inbreukmakendheid, compatibiliteit, beveiliging, juistheid, toestand of volledigheid, of enige stilzwijgende garantie voortvloeiend uit verkoop, handel of gebruik.

8.3 Tenzij apart vermeld in specifiek voor een product of dienst geldende voorwaarden, geven wij geen enkele garantie dat de Website of de door of namens ons daarop aangeboden producten of diensten (zoals gratis softwaredownloads) aan je eisen voldoen of storingsvrij, tijdig, veilig en zonder fouten zullen functioneren, dat gebreken zullen worden hersteld, of dat de Website of de server waarop de Website wordt aangeboden of de door of namens ons aangeboden producten of diensten (zoals gratis softwaredownloads) vrij zijn van virussen of bugs en volledig functioneel, juist of betrouwbaar zijn. We zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het verlies van inhoud of materiaal als gevolg van het uploaden of downloaden van de Website.

8.4 Niettegenstaande de overige bepalingen van deze gebruikersvoorwaarden wordt je recht als consument naar Nederlands recht op geen enkele manier beperkt.

8.5 Met uitzondering van de verplichtingen die krachtens de privacyverklaring op ons rusten, erken je bij deze dat wij niet kunnen garanderen en daarom op geen enkele manier aansprakelijk zijn voor de beveiliging van de Website of de daarop verstrekte informatie of de door jou van de Website gehaalde informatie.

8.6 Wij zijn op geen enkele manier contractueel, of op basis van onrechtmatige daad (waaronder mede begrepen zonder enige beperking, nalatigheid) verantwoordelijk voor:

(a) Materiële schade (waaronder mede begrepen zonder enige beperking, derving van inkomsten, winstderving, het mislopen van contracten, zaken of verwachte besparingen); of

(b) Verlies van goodwill of goede naam;

(c) Verlies of gebruik van data; of

(d) eventuele bijzondere, indirecte of gevolgschade, op welke manier dan ook ontstaan en;

ongeacht of zulke schade door één van ons kon worden voorzien op de dag waarop de schadeveroorzakende gebeurtenis plaatsvond.


9 VRIJWARING

Je stemt hierbij in dat je volledig aansprakelijk bent (en ons volledig vrijwaart) voor al onze vorderingen, aansprakelijkheid, schade, verliezen en (on)kosten, zoals juridische kosten, voorvloeiend uit jouw schending van de gebruikersvoorwaarden, dan wel enige andere aansprakelijkheden voortvloeiend uit jouw gebruik van de Website of gebruik door iemand anders die de Website bezoekt met gebruikmaking van jouw pc of internet-account.
 

10 INTELLECTUELE EIGENDOMS- EN GEBRUIKSRECHTEN


10.1 Je erkent bij deze en gaat ermee akkoord dat alle auteursrechten, handelsmerk- en overige intellectuele eigendomsrechten op de inhoud van en het materiaal op de Website te allen tijde ons eigendom blijft of dat van onze licentiegevers. Je mag dit materiaal uitsluitend gebruiken met onze uitdrukkelijke toestemming.

10.2 Je erkent bij deze en gaat ermee akkoord dat de inhoud van en het materiaal op de Website uitsluitend voor jouw persoonlijke, niet-commerciële gebruik ter beschikking wordt gesteld en dat je dit materiaal en de inhoud uitsluitend voor eigen gebruik mag aanwenden (dmv het printen of downloaden van onderdelen). Enig ander gebruik is strikt verboden. Je gaat er mee akkoord dat je het materiaal en de inhoud niet zult (doen) kopiëren, verveelvoudigen, doorgeven, openbaar maken, uitzenden, verkopen, in licentie geven, vertonen, distribueren, exploiteren of op basis hiervan werken zult afleiden, noch een derde hierbij zult helpen of faciliteren.

10.3 Afgezien van je persoonsgegevens (zoals omschreven in onze privacyverklaring) zal geen van de door jou via de Website ingevoerde gegevens, in de vorm van commentaar, via een chatroom of anderszins, als vertrouwelijk worden behandeld en je erkent bij deze dat we dergelijke gegevens voor de doeleinden waarvoor deze gebruikersvoorwaarden gelden kunnen gebruiken.

10.4 We behouden ons alle rechten voor die niet uitdrukkelijk zijn verleend in of met betrekking tot de Website en de inhoud daarvan.
 

11 MEDEDELINGEN

11.1 Eventuele mededelingen met betrekking tot deze gebruikersvoorwaarden kun je e-mailen aan privacy@livenation.nl.

11.2 Een bewijs van verzending geldt niet als ontvangstbevestiging, hiervoor moet je een bevestiging van ons hebben gekregen. Wij streven ernaar die binnen vijf werkdagen na ontvangst te versturen. Bewaar deze bevestiging goed!
 

12 ALGEMEEN

12.1 Indien een bepaling van deze gebruikersvoorwaarden onrechtmatig, nietig of om andere redenen onuitvoerbaar blijkt, zal die bepaling als op zich zelf staand worden beschouwd en geen gevolgen hebben voor de geldigheid en uitvoerbaarheid van de overige bepalingen van deze gebruikersvoorwaarden.

12.2 Deze gebruikersvoorwaarden (zoals van tijd tot tijd gewijzigd) bevatten de gehele overeenkomst tussen ons met betrekking tot alle hierin genoemde onderwerpen en treden in de plaats van alle eerdere mondelinge of schriftelijke afspraken tussen ons in dat opzicht. De uitleg van deze gebruikersvoorwaarden zal niet veranderen door enige door één van ons gegeven mondelinge uitleg of informatie. Door deze gebruikersvoorwaarden te aanvaarden, bevestig je dat je niet afgaat op een uitdrukkelijk niet hierin opgenomen verklaring en ga je ermee akkoord dat je geen rechtsmiddel hebt tegen een eventuele verkeerde voorstelling van zaken die geen onderdeel van deze gebruikersvoorwaarden uitmaakt. Geen van de bepalingen van deze gebruikersvoorwaarden heeft echter tot doel aansprakelijkheid uit te sluiten voor een frauduleuze verklaring of handeling.

12.3 Op deze gebruikersvoorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De rechter in Nederland zal bij uitsluiting bevoegd zijn tot het beslechten van een geschil. De Website wordt beheerd en staat onder controle van ons vanuit het Verenigd Koninkrijk en wordt door ons aangeboden vanuit Nederland. Wij garanderen niet dat de Website geschikt of beschikbaar is voor gebruik in andere landen.